Vishnu Sahasranamam By Subbalaxmi

Bhaga-van bhagaha-nandee vana-malee hala-yudhah. Aja sarve-shvara siddhah siddhi sarvadi rachyutah. Internet Explorer has issues with load and some audio files may not play.

Recite Vishnu sahasranamam

Vyasaya vishnuroopaya vyasaroopaya vishnave. Sahara-vaksha sthala-shobi-kaustubham namami-vishnum-sirasa chatur bhujam. Kumudah kundarah kundah parjanyah pavano nilah. Indri-yani mano-buddhih satvam tejo-balam dhrutih.

Punyo-petam pundari-kaya thaksham. Skandah skanda-dharo dhuryo varado vayu-vahanah. Archishma narchitah kumbho vishu-ddhatma visho-dhanah. Rushayah pitaro devah maha-bhootani dhatavah. Anadi rbhoorbhuvo lakshmeeh suveero ruchi-rangadah.

Emam stavam bhagavato vishnor-vyasena keertitam. Dhyou sachan-drarka nakshatra kham disho bhoorma-hodadhih. Ananta huta-bhugbhokta sukhado naikado grajah.

Agrahyah shashvatah krishno lohi-takshah pratardanah. Vihaya-sagati rjyotih suru-chirhu-tabhugvibhuh.

Vedan-tago bramhana-syat kshatriyo vijayee bhavet. Yashah prapnoti vipulam yaadi praadhanya meva-cha. Tasya loka pradhanasya jaganna-thasya bhupate. Asya shree vishno divya sahasranama sthotra maha-mantrasya. Ananya-schanta-yanto mam ye janaah paryu-pasate.

Vishnu sahasranamam by subbalaxmi

Vishnu Sahasranamam - M S Subbulakshmi - video dailymotion

Sarvah sharvah shivah sthanur bhootadi-rnidhi ravyayah. Bhara-bhrut kathito yogee yogeeshah sarva kamadah.

Aneka-ruparupaya vishnave prabha-vishnave. Aanande nah puniyat arenalina gadha shankha-panir mukundaha. Saha-srarchi sapta-jihvah saptai-dha sapta-vahanah. Trisama samaga-samah nirvanam bheshajam bhishak.

Suvarna varno hemango varangas chandha-nangadee. Yagna-bhrut yagnakrut yagnee yagnabhuk yagna-sadhanah. Sudhanva khanda-parashuh daruno dravinah pradah. Select Language English Tamil. Maha-buddhir-maha-veeryo maha-shaktir-maha-dyuthih.

Vishnu sahasranamam by subbalaxmi

Uttaro gopatir-gopta gnana-gamyah pura-tanah. Yadbhaktya pundaree-kaksham stavairarche nara sada. Vimuchyate namasta-smai vishnave prabha-vishnave. Yatra yoge-shvarah krushno yatra paardho dhanur-dharah. Aprameyo hrushee-keshah padma-nabho-mara-prabhuh.

Chandho nusthup tatha devah bhagavan devakee-sutah. Dharmagubdharmakrutdharmee sadasatksharamaksharam.

Vande vishnum bava-bhaya-haram sarva-lokaika-natham. Vishnu Sahasranamam by Sridharan. Anadi-nidhanam vishnum sarvaloka mahe-shvaram. Vishnu Sahasranamam by Mytili. Recite Vishnu sahasranamam.

Eko-naika savah kah kim yatta-tpada manu-ttamam. Avikaraya shudhaya nithyaya paramathmane. Rukmani satyabhamabhyam sahitham krishnamasraye.

Vishnu Sahasranamam

Shankha-bhrut nandakee chakree sharngadhanva gada-dharah. Chatur-moorti chatur-bhahu chatur-vyoohah chatur-gatih. Shubhango loka-sarangah sutantu stantu-vardhanah. Dhanur-dharo dhanur-vedo dando damayita damah. Shri Raama-naama varaa-nana om nama iti.

Chandrananam chathurbahum sreevatsangitha vakshasam. Agranee-rgramanee shreeman nyayo neta samee-ranah. Om namo bhagavate vasudevaya. Udbhava sundara sundo ratana-nabha sulo-chanah. Yudhishthirah shantanavam punareva abhya-bhashata.

Sadgati satkruti-satta sadbhooti satpa-rayanah. Kim japanmuchyate janthur janma samsara-bandhanat.

Paramam yo mahad-bramha paramam yah parayanam. Parasha-raatmajam vande shukatatam taponidhim. Yogo gynanam tatha sankhyam vidya shilpadi karma-cha.

Bhakt-imanya sadotthaya shuchi-stadgata manasah. Vishnum jishnum maha-vishnum prabha-vishnum mahe-svaram. Asan-khyeyo prame-yatma vishi-shta shishta-kruchu-chih.

Vishnu Sahasranamam - M S Subbulakshmi